Organització general de funcionament de Centres Públics pel curs 2005/2006
   

 

Extracte de la Normativa general que fa referència a la llengua catalana.

1. Prioritats generals
Des de la perspectiva global del sistema educatiu, el Departament d’Educació considera aspectes prioritaris que s’han de consolidar en tots els centres :
- L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació en les actuacions docents i administratives del centre.


(...)
Els centres educatius han de revisar i adequar el projecte educatiu, el projecte lingüístic i la resta de documents de gestió per desenvolupar aquests tres eixos.
- El Projecte educatiu ha de potenciar una educació per a la cohesió social, basada en la llengua catalana com a instrument de comunicació en un context multilingüe i en els elements que garanteixen la igualtat d’oportunitats i el dret a la diferència de tot l’alumnat.
- El Projecte lingüístic ha de garantir un tractament de les llengües que doni resposta a la situació sociolingüística de l’alumnat, vetllant per l’ús del català com a vehicle d’ensenyament-aprenentatge i com a llengua de relació en tots els àmbits.


(...)
La Programació general anual ha d’incloure objectius i actuacions que garanteixin l’ús de la llengua catalana entre tots els membres de la comunitat educativa, la convivència i la cooperació entre alumnes de diferents cultures, la igualtat d’oportunitats de l’alumnat socioculturalment desfavorit, i la implicació i la interacció amb l’entorn.


(...)
Així mateix tots els centres han de disposar d’un fons de documentació bàsic (bibliografia, orientacions metodològiques, materials didàctics, TIC...) que faciliti la potenciació de l’ús de la llengua catalana, la millora de la didàctica de l’ensenyament de la llengua i dels aspectes lingüístics de les altres matèries, l’acollida lingüística i social de l’alumnat nouvingut i l’educació intercultural.

(...)
2.1 Consolidar la llengua catalana, i l’aranès si escau, com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe.
Per assegurar aquest objectiu el centre docent ha de:
• Utilitzar la llengua catalana, com a llengua pròpia de Catalunya, i l’aranès a la Val d’Aran, normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en totes les activitats internes i externes de la comunitat educativa: les activitats orals i escrites, les exposicions del professorat, el material didàctic, els llibres de text i les activitats d’aprenentatge i d’avaluació han d’ésser en llengua catalana. Així mateix, les reunions, els informes, les comunicacions... han d'ésser en llengua catalana.
• Establir pautes d’ús lingüístic favorables a la llengua catalana per a tots els membres de la comunitat educativa i garantir que totes les activitats administratives i les comunicacions entre el centre i l’entorn siguin en llengua catalana, sense prejudici que s’arbitrin mesures de traducció en el període d’acollida de les famílies de l’alumnat nouvingut.
• Explicitar al Projecte lingüístic el tractament de les llengües en el currículum.Editorial elprojectededireccio.com

   

© Copyright 2005 elprojectededireccio.com