Recurs d´alçada
 
 

 

RECURS D´ALÇADA del 4 de maig interposat per la resolució de la Comissió de selecció del concurs de mèrits per a l´elecció del càrrec de Director/a de l´IES Gelida.

Sr. Jordi Roca Armengol
Serveis Territorials d'Educació a Barcelona II (Comarques)
Departament d'Educació
Casp, 15

Jo, Jaume Domènech Larraz, amb DNI número 79295222 P, veí de La Palma de Cervelló, amb domicili a efectes de notificacions al Carrer Joan Pascual i Batlle, nº 1-15 de Gelida.
Davant de la Delegació Territorial de Barcelona Comarques del Departament d´Educació de la Generalitat de Catalunya, compareixo per procedir en dret i,
DECLARO:

Que amb data 14 d´abril de 2005 ha estat notificada la resolució EDC/3432/2004 dictada per la Comissió per la selecció del càrrec de Director/a del Centre Públic d´Educació Secundària IES Gelida de la localitat de Gelida.
Que pel present escrit, i dins del termini legal establert al seu efecte, conforme a la llei 29/1998, de 13 de juliol, del Règim Jurídic de l´Administració Pública i del Procedimient Administratiu comú, interposo RECURS D´ALÇADA contra la citada resolució per entendre que no s´ajusta al dret, provocant indefensió, en base als següents fets i fonaments de dret:

FETS:
Ha estat admès de manera irregular i avaluat en aquest procés de selecció el projecte de la Sra. Àngels Ferrer Sayol que supera les 30 pàgines d´extensió màxima i on es poden comptabilitzar 170 faltes d´ortografia i estil segons les normes ortogràfiques que regeixen l´ús de la llengua catalana.

FONAMENTS DE DRET:
PRIMER. La resolució que s´impugna és susceptible del recurs d´alçada al no posar fi a la via administrativa tal i com s´estableix en el article 46.1 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, de Règim i Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

SEGON. L´òrgan competent per conèixer i resoldre és l´òrgan superior jeràrquic del que va dictar la resolució.

TERCER. La persona que presenta aquest recurs gaudeix de legitimació per a la interposició del recurs en tenir la condició d´interessat.

QUART. En relació al fons de l´assumpte:


I. Tal com especifica l´apartat 5.2 (DOGC 4284, de 21 de desembre de 2004) de la convocatòria del concurs de mèrits per a la selecció del director o directora de centres públics depenents del Departament d´Educació:
El projecte específic ha de tenir una extensió máxima de 30 pàgines, format DINA4, a doble espai”,
aquesta impugnació es fonamenta en el fet de superar el projecte de direcció l´extensió en nombre de pàgines tal com marca la normativa.

II. Que en relació al coneixement del català el projecte mostra una clara mancança en les competències de l´ús de la llengua que s´exigeixen a l´article 1.1 del Decret 244/1991, de 28 d´octubre (DOGC 1524, de 29 de novembre) i que diu textualment:
1.1 D´acord amb les exigències de la seva tasca docent, els professors dels centres docents públics d´ensenyament no universitari depenents del Departament d´Ensenyament han de tenir el coneixement adequat de les dues llengües oficials a Catalunya, que els permeti la comprensió i utilització correcta d´ambdues llengües en la pràctica docent habitual, tant en l´expressió oral com en l´escrita”

Per aquestes causes,


SOL·LICITO:
Que consti per presentat aquest escrit, que sigui admès i es tingui per interposat en temps i forma RECURS D´ALÇADA contra la resolució dictada per la Comissió per la selecció del càrrec de Director/a del Centre Públic d´Educació Secundària IES Gelida amb data 14 d´abril de 2005, i que es dicti resolució per la qual es presenta.

TAMBÉ SOL·LICITO:
Que conforme a la Llei que correspongui, es declari la SUSPENSIÓ DE L´EXECUCIÓ DE LA RESOLUCIÓ IMPUGNADA pel fet de concòrrer la circumstància del defecte de forma del projecte presentat i de poder causar perjudicis a l´imatge i l´honor del professorat de Secundària, vulnerar la normativa que regula l´ús correcte de la llengua catalana escrita i desprestigiar la qualitat educativa dels Centres Públics del Departament d´Educació.


Gelida, 4 de maig de 2005
Jaume Domènech Larraz
Professor de Dibuix
Vocal 2 de la comissió per la selecció de Director/a de l´IES Gelida.

 

 

 
 

© Copyright 2005 elprojectededireccio.com